Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ
ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ 
(Tebliğ No: ………….)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, zeytinyağları ve pirina yağlarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Ham pirina yağı: Pirinanın çözücülerle ekstraksiyonu veya diğer fiziksel işlemler sonucu elde edilen, reesterifikasyon işleminden geçmemiş, diğer yağlar ve karışımları ile karıştırılmamış, doğrudan tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağdır.
 2. b) Pirina yağı: Rafine pirina yağı ve doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 1,0 gramdan fazla olmayan yağdır.
 3. c) Rafine pirina yağı: Ham pirina yağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.
 4. ç) Zeytinyağı: Sadece zeytin ağacı, Olea europaea L. meyvelerinden elde edilen yağlardır. Çözücü kullanılarak ekstrakte edilen veya reesterifikasyon işlemi ile doğal trigliserid yapısı değiştirilmiş yağlar ve diğer yağlarla karışımı bu tanımın dışındadır.

 

 1. 1) Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan yağdır.

Natürel zeytinyağları;

 1. aa) Natürel sızma zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar,
 2. bb) Natürel birinci zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlar,
 3. cc) Ham zeytinyağı/Rafinajlık: Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olan veya duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından doğrudan tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağlar olarak sınıflandırılır.

 

 1. 2) Rafine zeytinyağı: Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.
 2. 3) Riviera zeytinyağı: Rafine zeytinyağı ile doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yağdır.
 3. 4) Çeşnili zeytinyağı: Zeytinyağlarına değişik baharat, bitki, meyve ve sebzelerin ilave edilmesi ile elde edilen ve diğer özellikleri açısından bu Tebliğ kapsamında kendi kategorisindeki ürünlerin özelliklerini taşıyan yağdır.

 

 1. d) Zeytinyağı Komisyonu: Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun oluşturduğu, Katı ve Sıvı Yağlar Alt Komisyonunun, Zeytinyağı Çalışma Grubudur.

 

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir;

 

 1. Zeytinyağları ve pirina yağlarının kalite ve saflık kriterleri Ek- l’e uygun olur.
 2. Natürel zeytinyağları ile ilgili duyusal özellikler Ek-2’ye uygun olur.
 3. Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağında Kampesterol değeri için Ek-3’te verilen Karar Ağacı dikkate alınır.
 4. Çeşnili ve/veya aromalı zeytinyağlarına sadece Ek-1’de yer alan kalite ve saflık kriterleri ile ilgili hükümler uygulanır. Bu ürünler için Ek-2’de yer alan duyusal özellikler dikkate alınmaz.
 5. Zeytinyağı diğer sıvı yağlara ve diğer sıvı yağlar zeytinyağına karıştırılamaz.

 

Özel hükümler

MADDE 6 – (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.

 

Katkı maddeleri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur. Bu Yönetmeliğe ilave olarak;

 1. Natürel zeytinyağlarına hiçbir gıda katkı maddesi ilave edilemez.
 2. Rafine zeytinyağı, riviera zeytinyağı, rafine pirina yağı ve pirina yağına rafinasyon işlemi sırasında kaybolan doğal alfa tokoferollerin yeniden kazandırılması amacıyla alfa tokoferol ilavesi yapılabilir. Ancak son üründe alfa tokoferol konsantrasyonu 200 mg/kg’ı geçmez.

 

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılacak, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, 29/12/2011 tarih ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 29/12/2011 tarih ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur.

 

Pestisit kalıntıları

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 25/08/2014 tarihli ve 29099 1 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur.

 

Hijyen

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur.

 

Ambalajlama

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur.

 

Etiketleme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan hükümler ile birlikte aşağıdaki hükümlere de uygun olur.

 

 1. a) Zeytinyağına çeşni ve/veya aroma ilave edilmesi halinde ürün adından önce çeşni ve/veya aroma maddesinin adı ürün adı ile aynı punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilmelidir.
 2. b) Sadece natürel sızma zeytinyağları ve natürel birinci zeytinyağları etiketlerinde ilgili mevzuatına uygun olarak coğrafi işaret taşıyabilir.
 3. c) Pirina yağı hiçbir koşulda zeytinyağı olarak adlandırılamaz.
 4. ç) Bu tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara uygun olarak üretilmiş zeytinyağlarında aşağıdaki bilgiler de etikette yer alabilir.
 1. 1) Natürel sızma zeytinyağı için; “zeytinin yalnızca mekanik olarak işlenmesi ile elde edilmiş üstün kalitede zeytinyağı”
 2. 2) Natürel birinci zeytinyağı için; “zeytinin yalnızca mekanik olarak işlenmesi ile elde edilmiş zeytinyağı”
 3. 3) Riviera zeytinyağı için; “rafinasyona tabi tutulan zeytinyağları ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir”
 4. 4) Pirina yağı için; “pirinanın ekstraksiyonundan elde edilen ham pirina yağının rafinasyonu ile üretilen rafine pirina yağı ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir/yağlardan oluşur” veya “Pirina yağının rafinasyonu ile elde edilen yağlar ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir.”

 

 1. d) “ilk soğuk baskı” ifadesi sadece 27 ˚C’nin altında hidrolik pres kullanılarak zeytin hamurunun ilk mekanik sıkılmasından elde edilen natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağları için kullanılabilir.
 2. e) “Soğuk sıkım” ifadesi zeytin hamurunun 27 ˚C’nin altında perkolasyonu veya santrifüjü ile elde edilen natürel sızma veya natürel birinci zeytinyağları için kullanılabilir.
 3. f) Tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özellikler sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için, 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğinin duyusal özelliklere ilişkin 11 no’lu Ekinin 4 üncü maddesinde yer alan ifadeler, aynı ekte yer alan metoda göre değerlendirilmiş olması koşuluyla, kullanılır.
 4. g) Bu tebliğ kapsamında doğrudan tüketime sunulan ürünler son tüketiciye hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satışa sunulamaz.
 5. ğ) Ürün etiketinde asitlik veya maksimum asitlik belirtilecekse, peroksit değeri, mumsu madde, ultraviyole ışında özgül soğurma değerleri ile birlikte aynı yüzde ve aynı boyutta olur.

 

Beslenme ve Sağlık Beyanları

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin beslenme ve sağlık beyanları …/…/2016 tarihli ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine uygun olur. (Bilgi: Yönetmelik Tebliğin görüşe açıldığı tarihte yayım aşamasındadır.)

 

Taşıma ve depolama

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinde yer alan taşıma ve depolama kurallarına uygun olur.

 

Numune alma ve analiz yöntemleri

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında, analizleri ise Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.

 

İdari yaptırım

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18 – (1) 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No:2010/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten işletmeler Tebliğin yayımından sonra 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

 

 1. (2) Tebliğin yayımından önce piyasaya arz edilen ürünler tavsiye edilen tüketim tarihleri sonuna kadar piyasada yer alabilir.
 2. (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen geçiş süreleri boyunca 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (2010/35) hükümleri geçerlidir.
 3. (4) 31/01/2019 tarihinden sonra bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.

 

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

Özellikler

 

 

 

Değerler

 

 

 

 

 

Ham Zeytinyağı

Natürel Sızma Zeytinyağı

Natürel Birinci Zeytinyağı

Rafine Zeytinyağı

Riviera Zeytinyağı

Ham Pirina Yağı

Rafine Pirina Yağı

Pirina Yağı

 

1.Kalite Kriterleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Serbest asitlik (% oleik asit cinsinden)

> 2,0

≤ 0,8

≤ 2,0

≤ 0,3

≤ 1,0

-

≤ 0,3

≤ 1,0

 

1.2. Peroksit Değeri, (meq aktif oksijen/kg yağ)

-

≤ 20

≤ 20

≤ 5

≤ 15

-

≤ 5

≤15

 

1.3. Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma (E) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E (232 nm)

-

≤ 2,5

≤ 2,60

-

-

-

-

-

 

E (270 nm)

-

≤  0,22

≤ 0,25

≤ 1,25

≤ 1,15

-

≤ 2,00

≤ 1,70

 

Delta E

-

≤ 0,01

≤ 0,01

≤ 0,16

≤ 0,15

-

≤ 0,20

≤ 0,18

 

1.4. Yağ Asidi Etil Esterleri (FAEE) (mg/kg)

-

FAEE ≤ 35

-

-

-

-

-

-

 

1.5. Halojene Çözücüler

Her bir halojene çözücünün maksimum konsantrasyonu 0,l mg/kg’ı, Halojene çözücülerin toplamının maksimum konsantrasyonu 0,2 mg/kg’ı geçmemelidir.

2.Saflık Kriterleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Gaz Kromatografide Belirlenen Yağ Asitleri Kompozisyonu (%m/m Metil Esterleri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristik asit (C14:0)

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

 

Palmitik asit (C16:0)

7,5-20

7,5-20

7,5-20

7,5-20

7,5-20

7,5-20

7,5-20

7,5-20

 

Palmitoleik asit (C16:1)

0,3-3,5

0,3-3,5

0,3-3,5

0,3-3,5

0,3-3,5

0,3-3,5

0,3-3,5

0,3-3,5

 

Heptadekanoik/marg arik asit (C17:0)

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

 

Heptadesenoik/marg oleik asit (C17:1)

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

 

Stearik asit (C18:0)

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-5,0

 

Oleik asit (C18:1)

55,0-83,0

55,0-83,0

55,0-83,0

55,0-83,0

55,0-83,0

55,0-83,0

55,0-83,0

55,0-83,0

 

Linoleik asit (C18:2)

2,5-21,0

2,5-21,0

2,5-21,0

2,5-21,0

2,5-21,0

2,5-21,0

2,5-21,0

2,5-21,0

 

Linolenik asit (C18:3)

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

 

Araşidik asit (C20:0)

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

 

Gadoleik/eikosenoik asit (C20:1)

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

 

Behenik asit (C22:0)

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,3

≤  0,3

≤  0,3

 

Lignoserik asit (C24:0)

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

 

2.2. 2-gliseril monopalmitat (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Toplam Palmitik asit (%) ≤ 14

≤ 0,9

≤ 0,9

≤ 0,9

≤ 0,9

≤ 0,9

≤1,4

≤1,4

≤1,2

 

2.2.2. Toplam Palmitik asit (%) > 14

≤ 1,1

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,1

≤ 1,0

2.3. Sterol Kompozisyonu(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Sterol Toplamındaki %’ ler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolesterol

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

 

Brassikasterol

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

 

Kampesterol

≤ 4,0

≤ 4,0(5)

≤ 4,0(5)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0(5)

≤ 4,0(5)

≤ 4,0

 

Stigmasterol

< Kampasterol

(Ham zeytinyağı ve ham pirina yağında aranmaz.) (4)

 

 

 

 

Delta-7-stigmastenol

≤ 0,5(5)

≤0,5(5)

≤ 0,5(5)

≤ 0,5(5)

≤ 0,5(5)

≤ 0,5(5)

≤ 0,5(5)

≤ 0,5(5)

 

Σ Beta-sitosterol (Beta-sitosterol + delta-5-avenasterol + delta-5,23-stigmastadienol+ klerosterol+ sitostanol + delta-5,24-stigmastadienol)

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≥ 93

≥ 93

 

2.3.2. Toplam Sterol, (mg/kg)

≥ 1000

≥ 1000

≥ 1000

≥ 1000

≥ 1000

≥ 2500

≥ 1800

≥ 1600

 

2.4. Eritrodiol ve Uvaol (Toplam Steroller İçinde), (%)

≤ 4,5(2)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5

> 4,5(3)

> 4,5

> 4,5

 

2.5. Trans Yağ Asitleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 18:1T (%)

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,40

 

C18:2 T (%)+C 18:3 T (%)

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,35

≤ 0,35

 

2.6. Tohum Yağlarının Tespiti, Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,6

0,5

0,5

 

2.7. Rafine Bitkisel Yağların Tespiti, Stigmastadienler (mg/kg)

≤0,50(6)

≤0,05(6)

≤0,05(6)

-

-

-

-

-

 

2.8. Mumsu Maddeler (mg/kg)

C40+C42+
C44+C46
≤300(2)

C42+C44+
C46 ≤ 150

C42+C44+
C46 ≤ 150

C40+C42+
C44+C46
≤350

C40+C42+
C44+C46
≤350

C40+C42+
C44+C46
>350(3)

C40+C42+
C44+C46
>350

C40+C42+
C44+C46
>350

 

 

(1) Aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra, örneğin 270 nm dalga boyunda ölçülen özgül soğurması 0,11’e eşit veya daha az olmalıdır.

 

(2) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham zeytinyağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği ≤ 350mg/kg veya (eritrodiol+uvaol) içeriği ≤ %3,5 olması gerekmektedir.

 

(3) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham pirina yağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği > 350mg/kg veya (eritrodiol+uvaol) içeriği > %3,5 olması gerekmektedir.

 

(4) Yurtiçinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, zeytinyağı komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir.

 

(5) Kampesterol değeri %4 - %4,5 aralığında olduğunda ve Delta-7-stigmastenol değeri %0,5 - %0,8 aralığında olduğunda Ek-3’teki karar ağaçlarına göre karar verilir.

 

(6) Kapiler kolonda ayrılabilen veya ayrılamayan toplam izomerler

 

 

Ek-2

 

 

Kusurların Ortancası/Medyanı (Md)

Meyvemsi Özellik Ortancası/Medyanı (Mf)

Natürel Sızma Zeytinyağı

Md=0

Mf >0

Natürel Birinci Zeytinyağı

0< Md ≤ 3,5

Mf >0

Ham zeytinyağı*

Md > 3,5

 

*Meyvemsi özellik ortancası 0’a eşit olduğunda kusurların ortancası 3,5’ a eşit ya da 3,5’ dan küçük olsa bile ham zeytinyağı olarak kabul edilir.

 

 

Ek-3

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği için tıklayınız.